Firma Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Kontakt

KRAS-EKO Spółka z o.o.
gospodarka odpadami - odzysk - segregacja - recykling - unieszkodliwianie

Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna
tel. 082 577 29 73
fax 082 577 29 74
 


 
Untitled Document

Odpady

Zadaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest odbieranie i gospodarka odpadami komunalnymi z terenu gmin należących do regionu Centralno – Wschodniego, wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Naszym celem jest gospodarka odpadami nie ingerująca negatywnie w środowisko przyrodnicze

Misją Zakładu jest maksymalizacja odzysku odpadów, wdrażanie recyklingu, podnoszenie świadomości ekologicznej, edukacja, współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi oraz prowadzącymi działalność gospodarczą, wspieranie działań własnych gmin we wdrażaniu gospodarki odpadami komunalnymi i wprowadzaniu selektywnej zbiórki odpadów. Wizją była przemiana obiektu składowiska odpadów w zakład zagospodarowania odpadów realizujący zadania takie jak: odzysk, sortowanie dostarczanych odpadów, zagospodarowanie i recykling surowców, produkcja paliw alternatywnych, obsługujący gminy regionu centralno - wschodniego.

- Odpady komunalne niesegregowane

- Odpady z budowy i remontów

- Odpady ulegające biodegradacji

- Odpady z ogrodów i parków w tym z cmentarzy

- Odpady zebrane selektywnie:

  • Opakowania z papieru i tektury
  • Opakowania ze szkła
  • Opakowania z tworzyw sztucznych
  • Opakowania z metali

- Odpady problemowe:

  • Zużyte meble i wyposażenie
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • Zużyte opony samochodowe
  • Żużle i popioły paleniskowe

Składowanie odpadów resztkowych
Do składowania trafiają już tylko te odpady, które nie mogą zostać poddane odzyskowi surowców wtórnych lub przetworzone energetycznie, są to pozostałości z odpadów remontowych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji na przykład z cmentarzy.


 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Copyright: KRAS - EKO 2014         Zakład | Gospodarowanie odpadami | Surowce wtórne | Usługi | Kontakt                 Wykonanie: BCS

 
 Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
X
Untitled Document