Firma Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Kontakt

KRAS-EKO Spółka z o.o.
gospodarka odpadami - odzysk - segregacja - recykling - unieszkodliwianie

Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna
tel. 082 577 29 73
fax 082 577 29 74
 


 
Untitled Document

Zakład Zagospodarowania Odpadów
i składowisko odpadów w Wincentowie

W ramach Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zrealizowany został projekt: "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów i rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wincentowie" który, zakładał wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Finansowanie
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Umowa zawarta z Województwem Lubelskim wspiera zadanie dotacją w kwocie 4 441 365,00 zł na jego realizację. Całkowita wartość projektu 9 087 216,01 zł.

Wykonane zostały prace, polegające na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów o szacowanej wielkości przetwarzania odpadów ponad 20 000 Mg/rok, w którego skład weszły budynki, budowle i wyposażenie.

Budynek wielofunkcyjny z wydzielonymi częściami
Punkt przejęcia odpadów zmieszanych, hala maszyn z punktem przyjęć odpadów zbieranych selektywnie, hala ręcznej segregacji odpadów i pomieszczenia na wysegregowane frakcje, punkt prasowania surowców wtórnych, sektor kontenera na frakcję nadsitową przeznaczoną na paliwo alternatywne z rozdrabniaczem odpadów, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, magazyn paliw alternatywnych, cześć socjalna zakładu, brodzik dezynfekcyjny, plac manewrowy dla samochodów ciężarowych i ustawienia kontenerów, droga zakładowa, modernizacja budynków: wagi, magazynu, garaży, wykonanie zadaszenia nad boksem na odpady.

Wyposażenie projektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Sortownia - linia do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych, prasa kanałowa do belowania odpadów z perforatorem, urządzenie załadowczo-transportowe, kontenery stalowe, wózki zasypowe, wózki ręczne. Wyposażenie pomieszczeń socjalnych, administracyjnych, warsztatowych, wyposażenie BHP i PPOŻ.
Wykonana została niezbędna infrastruktura techniczna
Dla realizacji i poprawnego funkcjonowania instalacji sortowni z częścią administracyjno-socjalną: przyłącze elektroenergetyczne z istniejącej rozdzielni, przyłącze wodociągowe wraz z hydrantami ppoż. z istniejącej sieci wodociągowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejących zbiorników bezodpływowych, wszystkie pozostałe instalacje techniczne i technologiczne między obiektami niezbędne do właściwego funkcjonowania instalacji, np.: sieć telefoniczna i informatyczna, monitoring wizyjny, monitoring alarmowy, stacja monitoringu meteorologicznego. Wykonano system ogrzewania centralnego i ciepłej wody: oparty na pompie ciepła - sprzężonej z kolektorem gruntowym o długości ponad 1100 mb. oraz instalacją solarną.
Technologia zakładu i składowiska odpadów
Zakład to nowoczesny obiekt do przetwarzania, gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, remontowych, poużytkowych - takich jak meble i zużyty sprzęt elektryczny. Wykonany jest nowoczesnymi metodami, według obowiązujących w ochronie środowiska standardów i przepisów prawa. Linia sortowni stanowi element który, pomaga wyodrębnić surowce wtórne i ograniczyć ilość składowanych odpadów przez produkcję paliw alternatywnych. Niecka składowiska wyłożona jest geomembraną wykonaną z tworzyw sztucznych z drenażem odprowadzającym wody odciekowe do studni zbiorczych. Otwory do poboru prób wody podziemnej, usytuowane są wokół terenu składowiska do prowadzenia ciągłego badania stanu środowiska.
Eko - Technika zastosowana
Zakład wykorzystuje nowoczesne i energooszczędne techniki. Wyposażenie węzła cieplnego to między innymi: pompa ciepła z wymiennikiem solarnym i kolektorem gruntowym poziomym umieszczonym 1,5 m pod ziemią, który pozwala na uzyskanie ciepłej wody i pracę ogrzewania podłogowego.

Dostosowanie istniejących budynków
W ramach realizowanego projektu dokonano gruntownego remontu istniejących budynków przedsiębiorstwa. Wymienione zostały okna, bramy, pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, wykonano malowania zewnętrzne i wewnętrzne w budynkach. Zakupiono wyposażenie części socjalnej i technologicznej. Zamontowane zostały instalacje ochrony obiektu - pożarowa i monitoringu.

Rozbudowa składowiska
Jednocześnie zrealizowano rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W ramach której wybudowano kwaterę na odpady balastowe. Wykonano obwałowanie wokół kwatery oraz uszczelnienie jej dna i skarp, drenaż wód odciekowych, niezbędną infrastrukturę drogową zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie nowej kwatery.

 

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Copyright: KRAS - EKO 2014         Zakład | Gospodarowanie odpadami | Surowce wtórne | Usługi | Kontakt                 Wykonanie: BCS

 
 Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
X
Untitled Document